ETEENPÄIN MENNÄÄN

Pian keskustalla ovat edessään uudet valinnat.
Valitaan sellaiset henkilöt puolueen johtoon jotka tuntevat maaston ja
ymmärtävät päivitetyn kartan päälle. Keskustan tilanne on ihan lupaava.
Kannatuksessa kokoomus on vähän karkuteillä
mutta keskusta pyöräilee pääjoukossa.
Uskon että punamulta joukkueessa tilanteemme paranee.

KESKUSTA ON EDELLEEN OLEMASSA

Keskusta on edelleen olemassa. Selvisimme eurovaaleista ihan kohtuudella.
Nyt on aika keskittyä syntyvän punamultahallituksen työskentelyyn.
Siellä puolustamme meille tärkeitä asioita. Sivistystä ja maakuntia.
Siellä ovat juuremme.

Sipilä ja Berner

VAA­LI­TAP­PIO on lii­an help­po lait­taa Si­pi­län ja Ber­ne­rin syyk­si.

Jos se oli­si oi­kea se­li­tys, kan­na­tuk­sen pi­täi­si al­kaa nous­ta vä­lit­tö­mäs­ti sen jäl­keen kun uu­si hal­li­tus on ni­mi­tet­ty. Ni­mit­täin kum­man­kin mi­nis­te­riu­ra päät­tyy hy­vin suu­rel­la var­muu­del­la sinä päi­vä­nä.

Syyt kes­kus­tan ah­din­koon ovat sy­vem­mäl­lä.

Esi­mer­kik­si alu­e­ke­hi­tyk­sen suun­ta kään­tyi Si­pi­län kau­del­la.

Työt­tö­myys vä­he­ni ja työ­pai­kat li­sään­tyi­vät kai­kis­sa maa­kun­nis­sa, myös kes­kus­tan vah­voil­la kan­na­tu­sa­lu­eil­la.

Nyt par­jat­tu An­ne Ber­ner ju­nai­li sa­to­jen mil­joo­nien uu­den ra­hoi­tuk­sen maa­kun­tien tär­kei­siin lii­ken­ne­hank­kei­siin.

Tämä ei kes­kus­taa vaa­leis­sa aut­ta­nut, vaan ää­niä meni muun mu­as­sa pe­rus­suo­ma­lai­sil­le, jot­ka ei­vät edes yrit­tä­neet esiin­tyä alu­e­po­li­tii­kan puo­lus­ta­ji­na.

Si­pi­län ja Ber­ne­rin hauk­ku­mi­sel­la ei saa­da muu­ta ai­kaan kuin var­mis­te­taan se, et­tä kes­kus­tan ei kan­na­ta jat­kos­sa ky­sel­lä me­nes­ty­viä yrit­tä­jiä eh­dok­kaik­si vaa­lei­hin.

Näin kirjoitti Suomenmaa.