Sipilä ja Berner

VAA­LI­TAP­PIO on lii­an help­po lait­taa Si­pi­län ja Ber­ne­rin syyk­si.

Jos se oli­si oi­kea se­li­tys, kan­na­tuk­sen pi­täi­si al­kaa nous­ta vä­lit­tö­mäs­ti sen jäl­keen kun uu­si hal­li­tus on ni­mi­tet­ty. Ni­mit­täin kum­man­kin mi­nis­te­riu­ra päät­tyy hy­vin suu­rel­la var­muu­del­la sinä päi­vä­nä.

Syyt kes­kus­tan ah­din­koon ovat sy­vem­mäl­lä.

Esi­mer­kik­si alu­e­ke­hi­tyk­sen suun­ta kään­tyi Si­pi­län kau­del­la.

Työt­tö­myys vä­he­ni ja työ­pai­kat li­sään­tyi­vät kai­kis­sa maa­kun­nis­sa, myös kes­kus­tan vah­voil­la kan­na­tu­sa­lu­eil­la.

Nyt par­jat­tu An­ne Ber­ner ju­nai­li sa­to­jen mil­joo­nien uu­den ra­hoi­tuk­sen maa­kun­tien tär­kei­siin lii­ken­ne­hank­kei­siin.

Tämä ei kes­kus­taa vaa­leis­sa aut­ta­nut, vaan ää­niä meni muun mu­as­sa pe­rus­suo­ma­lai­sil­le, jot­ka ei­vät edes yrit­tä­neet esiin­tyä alu­e­po­li­tii­kan puo­lus­ta­ji­na.

Si­pi­län ja Ber­ne­rin hauk­ku­mi­sel­la ei saa­da muu­ta ai­kaan kuin var­mis­te­taan se, et­tä kes­kus­tan ei kan­na­ta jat­kos­sa ky­sel­lä me­nes­ty­viä yrit­tä­jiä eh­dok­kaik­si vaa­lei­hin.

Näin kirjoitti Suomenmaa.